Bijzondere Algemene Ledenvergadering KBSB 5 juni 2010

Op deze pagina (http://schaakfabriek.be/2010/05/30/blijft-de-belgische-bond-bestaan/) van de Schaakfabriek werd in niet mis te verstane taal duidelijk gemaakt dat er problemen zijn in de Belgische schaakwereld. Als ordinair clubspeler had je, sinds eind vorig jaar bekend werd dat de vorige penningmeester van KBSB er met een slordige 100.000 euro vandoor was gegaan, maar heel weinig bijkomende uitleg of mededelingen te horen gekregen uit officiële bronnen. In de waan dat geen nieuws goed nieuws is, zou je er dan ook van uit mogen gaan dat die zaak ondertussen, na pakweg 8 maanden, onder controle gebracht is: klacht neerleggen tegen de dader, inventarisering van de schade en noodmaatregelen implementeren. Dat blijkt dus een misvatting te zijn van jewelste, getuige agendapunt nummer 12: stemmen over ontbinding van KBSB! Omdat ik er zelf genoeg van had en ik dan maar eens zelf naar die vergadering getrokken in de hoop van nu eindelijk te weten hoe de vork aan de steel zit (ja, die vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek)

Het onderstaand stuk is geschreven zonder de nodige kennis van zaken op gebied van wetgeving i.v.m. VZW's, achtergrond kennis van de agenda punten of gedegen talenkennis (Duits en Frans, dat laatste dikwijls gecombineerd met Antwerps of West-Vlaams accent ...), maar dat mag de pret niet drukken. Verder ben ik ook de eerste om toe te geven dat het verslag subjectief is, vooral dan in de selectie van het weergegeven materiaal en, eventueel, zaken die niet of verkeerd begrepen zijn, maar het stuk geeft wel weer wat mijn persoonlijke indruk is van het hele gebeuren en als de officiële instanties zich daaraan storen, dan kunnen ze zich misschien beter afvragen hoe ze wel de correcte en volledige informatie bij hun aangesloten leden kunnen krijgen?

Eerste vaststelling: het wordt de potentiële toeschouwers niet makkelijk gemaakt om zelfs maar de plaats van handeling te vinden: "zaal 42A 'tegenover Alma Echecs' op Jardin Martin V nummer 59, 1200 Brussel". Dat laatste adres is blijkbaar het officiële adres van de VZW KBSB. Moet je voor de grap eens proberen op te zoeken via je GPS toestel... Uiteindelijk, na een half uurtje tevergeefs rondtoeren met de wagen en een hele universiteitscampus te voet drie keer op en neer struinen in een tropische hitte, bleek dat adres een soort kelderruimte te zijn en, ja, vlak ertegenover waren auditoria met nummer 42... Voor de masochisten onder ons: als je de gewone wegwijzers volgt dan kom je tot de conclusie dat de oneven nummers in die "straat" maar tot nummer 51 gaan. Plan B, dan maar zaal A gaan zoeken op nummer 42 gaat wel, maar dat auditorium bleek afgesloten. "De" Alma is daar ook in de buurt, maar heeft niks uitstaans met het nummer dat je zoekt...

Maar goed, de vergadering was bijlange na nog niet begonnen om 14u30, dus uiteindelijk niks gemist.

De officiële agenda van de vergadering kan geraadpleegd worden op http://www.frbe-kbsb.be/PVFRBE/KBSB%20BAV-%20FRBE%20AGE%2020100605%20Invitation.doc met dien verstande dat het fameuze aanhangsel dat door de FEFB ingediend werd, nergens te bespeuren is. Dat maakt de vergadering voor de doorsnee buitenstaander, zoals ik zelf, een stuk uitdagender om te volgen want een aantal cruciale punten gaan net over de inhoud van dat ontbrekende stuk...

De eerste vier agenda punten verliepen zoals je kon verwachten: enkel het aanduiden van Chinese vrijwilligers als stemopnemers duurde een beetje totdat de nodige slachtoffers gevonden waren.

De goedkeuring van de verslagen van twee vorige vergaderingen bracht al iets meer animo. Volgens een van de Duitstalige aanwezigen was er een probleem met het verslag van 19/12/2009 omdat er iets onwettelijks mee aan de hand zou zijn, maar wat precies is me ontgaan. Uiteindelijk werden beide verslagen, mits toevoeging van een aantal aangebrachte verbeteringen, goedgekeurd. Voor mij, als buitenstaander, viel wel op dat de nationale tornooileider, Luc Cornet, zich bij beide stemmingen onthield terwijl zijn collega bestuursleden wel de verslagen goedkeurden. Raar, want hij heeft tijdens de vergadering niet de minste opmerking over de inhoud van die verslagen geopperd.

Dat brengt me trouwens bij een interessant weetje i.v.m. stemmingen: onthoudingen mogen dan neutraal lijken, maar zijn in wezen een afkeuring: als het de bedoeling is van minimaal 50% stemmen voor te krijgen, dan zijn eigenlijk alle stemmen die niet pro zijn, een tegenstem want het vereiste aantal stemmen voor goedkeuring blijft gelijk. Vb. stel dat er 50 stemmen in totaal vertegenwoordigd zijn en er worden 24 stemmen voor, 20 tegen en 6 onthoudingen uitgebracht, dan wordt het benodigde aantal van 25 stemmen niet gehaald en de motie dus afgekeurd. Ik weet niet of de mensen die onthoudingen uitbrachten zich daarvan bewust waren of niet, maar indien ja, dan lijken mij die onthoudingen eigenlijk een laffe uitweg i.p.v. gewoon toe te geven dat ze tegen zijn.

Het puntje van de resultatenrekening van 2009 en de balans van 2009 leidde al tot een paar discussies. Dirk De Ridder, die de functie van penningmeester heeft opgenomen, gaf toe dat er op dit moment over de cijfers van vorig jaar geen zekerheid te bieden is: er is een serieuze poging ondernomen om te proberen de effectieve toestand te achterhalen (de term "financiële archeologie" werd gebruikt) maar er is geen garantie dat de resultaten daarvan kloppen en het valt ook niet te voorspellen welke feiten de onderzoeksrechter nog naar boven zal brengen. Een van de Franstaligen (die achteraf een vlot mondje Duits bleek te praten…) vroeg zich dan ook terecht af wat de zin was om het voorliggende document op dat moment goed te keuren. Uiteindelijk werd het document goedgekeurd met de opmerking dat financiële verslagen "altijd" worden goedgekeurd in de veronderstelling dat de voorgelegde gegevens correct zijn.

Raar standpunt, want waar blijft dan de verantwoordelijkheid tot controle om na te gaan of die getallen inderdaad enige gelijkenis vertonen met de werkelijkheid? En is dat nu niet net wat er is misgelopen bij de vorige penningmeester...?

In agendapunt nummer 7 werd een korte uiteenzetting gegeven over de huidige financiële toestand van de KBSB. Die laat zich heel kort samenvatten: het geld is op. Ja, er is momenteel nog wat geld in kas, maar als je daarvan de facturen aftrekt die al betaald hadden moeten zijn, plus de facturen die we ongeveer nu moeten betalen, dan schiet er niks meer over.

Bij puntje 8, het onbekende voorstel van de Franstalige afdeling, had ik eigenlijk vuurwerk verwacht maar kwam van een kale reis thuis. Tom Piceu, als vertegenwoordiger van VSF, nam even het woord om een en ander aan de Franstaligen uit te leggen over de achtergrond van de stem die VSF zou gaan uitbrengen. Op mij kwam zijn speech over als een grote verontschuldiging en lof over de Franstaligen omdat zij veel sneller dan VSF de juiste instelling hadden om na te denken over lange termijn oplossingen. Ruben Decrop, nationaal jeugdleider, probeerde dat nog te versterken door op te merken dat hij een enquête had gelanceerd om alle clubs te polsen. Helaas heb ik gemist waarover die enquête nu eigenlijk precies gaat en waar ze te vinden is. Chris Ghysels, voorzitter van KBSB, verklaarde uiteindelijk dat het niet opportuun was om over het FEFB voorstel te discussiëren en ging tot stemming over het document over. Niet helemaal onverwacht werd het door zowat alle Vlaamse stemmen weggestemd terwijl de meeste Franstaligen voor waren. Tot de dag van vandaag heb ik geen flauw idee waarover die stemming nu eigenljik ging, want dat document was niet te vinden op de website van KBSB waar ten onrechte in de uitnodiging stond dat het bijgevoegd zou geweest moeten zijn.

Daarna nog een interessant agendapuntje: de aanvraag van liga Limburg om rechtstreeks bij KBSB aan te sluiten als lid. Zoals in de agenda aangekondigd, en zoals ik verwacht had, bracht het KBSB bestuur een negatief advies uit "hoewel de meningen verdeeld waren". Juist ja. Daarna kreeg een vertegenwoordiger van de liga Limburg het woord om wat achtergrond en motivatie te verschaffen over dat voorstel. Zijn uitleg werd grotendeels in het Frans gedaan en mijn interpretatie daarvan kan wel wat mank lopen.

De openingszin mocht er wezen: "La VSF est mort" (moet waarschijnlijk ofwel "Le VSF" zijn, dan wel "mortE"? ;-) ) In grote lijnen komt de argumentatie ongeveer hierop neer:

Afgezien van het feit dat ik helemaal niet op de hoogte ben van wetgeving op gebied van VZW's, trek ik daaruit de volgende conclusies:

Tot mijn stomme verbazing werd het voorstel goedgekeurd! Ook interessant was de stemverdeling: de meeste Franstaligen en Duitstaligen leken voor te zijn, alsook de vertegenwoordigers van Antwerpen en Limburg. Ronduit tegen waren Oost- en West-Vlaanderen. Dat is met name interessant omdat het een splitsing aan Vlaamse kant bloot legt en, niet onbelangrijk, dat de meerderheid in VSF (de twee Vlaanderens samen) hier onderuit gehaald werden door een combinatie VSF minderheid + Franstaligen. Gaat nog gevolgen hebben binnen VSF?

Wat daarna volgde zou zelfs onze vriend Kafka niet hebben kunnen bedenken: iemand stelde de vraag wat er nu eigenlijk goedgekeurd is, want Limburg kan geen lid worden zonder wijziging aan de statuten en die wijziging stond niet op de agenda en kon dus niet meteen behandeld worden. Goed bezig, zou ik zeggen: eerst stemmen dan vragen waarover. Er werd geen herstemming gevraagd over een precieze tekst, maar er werd "overeengekomen" dat er gestemd was over een opdracht aan het bestuur om statuutswijzigingen op te lijsten die het mogelijk moeten maken dat Limburg lid wordt van KBSB. Een iemand opperde zelfs dat dit punt nooit op de agenda had mogen komen omdat het tegen de bestaande statuten ingaat. Mijn indruk is dat het KBSB bestuur dit puntje niet met de nodige aandacht heeft behandeld en er gewoon vanuit is gegaan dat de vergadering hun afkeurend advies wel zou volgen en, indien niet, dat VSF neen-stemmen wel voldoende zouden zijn om het af te schieten. De vraag is wat er nu, of in de toekomst, gaat gebeuren als iemand een advocaat onder de arm neemt om dit punt, of de hele vergadering, onwettelijk te laten verklaren? Ik zie het al voor me als een rechter vraagt aan de vertegenwoordigers wat nu de precieze tekst is waarover gestemd is en niemand kan daar een eenduidig antwoord op geven? (voor de goede orde: ik kan dat ook niet, maar ik weet wel zeker dat de heren vertegenwoordigers het vlak na de stemming ook niet wisten en erover gediscussieerd hebben)

Punt 11, verhoging van het lidgeld naar 12 euro voor 2011, is afgeschoten door de Vlaamse vertegenwoordigers: 24 stemmen voor, 32 tegen en 2 onthoudingen.

Het puntje 12 bestond uit vier voorstellen van de KBSB voorzitter waarover apart gestemd is. Vooraf werd het woord gegeven aan een van de Franstalige vertegenwoordigers om hun visie op de KBSB te geven. Volgens hem vermindert KBSB elk jaar de budgetten voor zendingen naar het buitenland. De Franstaligen willen ook dat KBSB meer is dan een organisatie voor uitsluitend amateurs en denkt dan met name aan speciale noden van de elite schakers, jeugd en olympiades. De vertegenwoordiger van liga Antwerpen gaf daarop een antwoord waaruit bleek dat hij niet op de hoogte was van een stuk KBSB geschiedenis. De Franstalige reactie daarop dat VSF blijkbaar haar eigen leden niet behoorlijk inlicht, vond ik zelf geheel ter zake en, wat mij betreft, raakt dat de kern van de zaak: als Vlaamse schaker voelde ik mij verplicht om uit pure wanhoop zelf naar een KBSB vergadering te gaan in de hoop om eindelijk te weten te komen wat er reilt en zeilt in de Belgische schaakwereld. Bijvoorbeeld, op de Schaakfabriek pagina die bovenaan vermeld is, staat een hele discussie maar pas reactie nummer 42 (van de nationale jeugdleider) geeft enige echte informatie en de rest van de berichten blinkt uit door onwetendheid. Nu, wat het Franstalige standpunt betreft, ben ik uiteraard niet akkoord, maar dat is een persoonlijke mening. Ik vind dat de KBSB een kader moet bieden waarbinnen een aantal schaak-gerelateerde activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat, afgezien van coördinatie en ELO verwerking, ieder maar zelf moet zorgen voor de eigen financiering.

Een heel stoute opmerking is waarschijnlijk dat de meeste (semi)professionals in het schaken in Duits-/Franstalige kringen zit maar dat ruwweg twee derden van de KBSB leden in VSF zit: een vaste verhoging per lid betekent dus een Vlaamse subsidie van de Duits-/Franstalige top clubs. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het resultaat van de eerste klasse van de nationale interclubs in de afgelopen jaren...

Het eerste puntje, wijziging van boekjaar naar periode 1/9 tot 31/8 i.p.v. kalenderjaren is goedgekeurd. Opvallende tegenstemmen kwamen van liga Antwerpen. Vooraf had ik hun argumentatie gelezen, maar zelf vind ik het wel een goede zaak dat de nationale interclubs op deze manier tenminste in een enkel KBSB boekjaar blijven. Alleen had ikzelf nog liever gezien dat het boekjaar van 1/7 tot 30/6 zou lopen: nu heb je als tornooi leider het probleem dat je de spelerslijsten moet indienen voor iedereen zijn lidgeld betaald heeft voor het nieuwe jaar. Een van de Franstaligen vroeg of de informatica firma die de administratie beheert, ook geïnformeerd was en of ze akkoord waren om de nodige wijzigingen uit te voeren. Mij lijkt dat niet helemaal terecht: KBSB is klant en betaalt (neem ik aan?) voor die diensten. Wat wel een punt is, is dat de tijd voor eventuele wijzigingen nu wel heel kort geworden is, en dat vlak voor de vakantie periode. Wat nog helemaal niet duidelijk is, is wat nu de rest van de Belgische schaakwereld gaat doen met hun lidmaatschap periode (VSF, liga, kring)

Het tweede puntje van de voorzitter was het voorstel om het lidgeld voor 1/9/2010 tot 31/8/2011 te verhogen tot 10 euro per persoon (dat is ongeveer een derde meer dan tot nu toe, zeg maar een verhoging met 33%) Dat voorstel werd ook aanvaard. Hier valt wel op te merken dat het mogelijk is dat VSF die verhoging op zich gaat nemen voor haar leden zodat wij daar zelf niets van voelen.

Het derde puntje van de voorzitter werd afgeschoten: een schenking van de federaties van 2 euro per lid. De argumentatie was dat de KBSB geen beslissingen kan en mag nemen op niveau van haar leden en dat het aan die culturele federaties is om zelf te beslissen over al dan niet een schenking te doen.

Bij het vierde puntje van de voorzitter kwam een interessante informatica probleempje naar boven toen Sandra Alenteyns haar block van 4 stemming in een verhouding 3 tegen en een voor (of andersom) wou uitbrengen: paniek op het PC front want daar was geen rekening mee gehouden :-) Het is me verder niet duidelijk of het voorstel tot beperking van de KBSB reserves uiteindelijk is goedgekeurd of afgekeurd.

Punt 12 van de agenda was een afknapper: ik had vooraf lekker wat ruzie verwacht n.a.v. de vraag tot ontbinding van de KBSB, maar er werd eigenlijk niet over gediscussieerd, enkel gestemd. Met overgrote meerderheid werd het voorstel weggestemd.

Omdat het toen al na 18 uur was en de rest van de agenda me niet echt meer interesseerde, ben ik toen maar opgestapt.

Samenvattend kan ik stellen dat: